Home

 


   ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาซื้อขายทองคำแท่งได้ที่ ออโรร่าทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถสมัครขอเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ www.corporate.aurora.co.th/gold_register.php
 
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-743-2111 กด 1 หรือ 9 โทรสาร 02-743-2109
 
เอกสารประกอบการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร
 
ประเภทบุคคลธรรมดา  
 1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
 4. สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
 2. สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
ประเภทนิติบุคคล
 1. สำเนา ภ.พ. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 5. รายงานการประชุมบริษัท
 6. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 7. ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัทสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 8. สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง(ภพ. 20) หรือ สำเนาการชำระภาษี (สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล)
- ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ
  เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน 
- โปรดดูรายการเอกสารที่ต้องเรียกขอจากลูกค้าเพิ่มเติมจากด้านหลังใบสมัคร ของบริษัทฯ

- ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบการ
  เปิดบัญชีซื้อขายให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการซื้อขายเท่านั้น

- กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความ           สัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองบนบัตรประชาชนของ บุคคลอื่นผู้นั้นด้วย
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน 

- การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารเปิดบัญชี ,
  หนังสือสัญญา ซื้อขาย, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)

 

Why Aurora
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
Products
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Services
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Delight Gold
Made to Order
Gold Investment
News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการลงทุน
บทวิเคราะห์
โปรโมชั่น
ราคาทองวันนี้
ราคาทองย้อนหลัง
Job
ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงานออนไลน์

Membership
สมาชิก

Aurora Contact
ติดต่อเรา
แผนที่สาขา
แผนที่บริษัท
แนะนำ ติชม
Call Center:
02-7495085 กด 2

Home l About us l Products l Services l News&Promotions l Jobs l Contact us

ทอง ทองคำ ทองคำแท่ง ลงทุนทองคำ ซื้อทอง ขายทองคำ เทรดทอง ทอง 99.99 ทอง 96.5 ราคาทองคำ ราคาทองคำแท่ง ตลาดทองคำ บทวิเคราะห์ทอง ลงทุน สมาคม โกลด์ฟิวเจอร์
thai gold thai gold price gold future gold trading gold investment online trading gold online gold 99.99 gold 96.5 gold baht gold kilo bar

© Copyrights 2012 Aurora Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja