Home

   เปิดบัญชีหลังจากกรอกฟอร์มและส่งหลักฐานแล้ว ลูกค้ารอคอนเฟิร์มสมาชิกทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ภายใน1ถึง2วันทำการ
 
 - ลูกค้าสามารถแสกนและส่งหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร และส่งมาที่ invest@aurora.co.th
 หรือแฟ็กซ์ 02-743-2109

- ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาซื้อขายทองคำแท่งผ่านเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ สามารถสมัครขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่
 
บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 14 ซอยบางนา-ตราด25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-1789999 กด 9
โทรสาร 02-2060678
และเคาน์เตอร์สาขา พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี้
 
ประเภทบุคคลธรรมดา  
 1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
 4. สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
 5. เอกสารเปิดบัญชี ซื้อขายทองคำแท่งกับออโรร่า ดาวน์โหลด pdf
ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
 2. สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน
 5. เอกสารเปิดบัญชี ซื้อขายทองคำแท่งกับออโรร่า ดาวน์โหลด pdf
ประเภทนิติบุคคล
 1. สำเนา ภ.พ. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 5. รายงานการประชุมบริษัท
 6. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 7. ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัทสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 8. สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง(ภพ. 20) หรือ สำเนาการชำระภาษี (สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล)
 9. เอกสารเปิดบัญชี ซื้อขายทองคำแท่งกับออโรร่า ดาวน์โหลด pdf
 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการซื้อขายเท่านั้น

*กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรม(เป็นผู้ซื้อขาย และรับทองคำแทนได้)แทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองบนบัตรประชาชนของบุคคลอื่นผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารสัญญา, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)
 
หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางออโรร่าจะให้ลูกค้าวางหลักประกันเพื่อเริ่มการซื้อขาย เลขที่บัญชีในการโอนเงินหลักประกัน และชำระรายการซื้อ 

 

Why Aurora
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
Products
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Services
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Delight Gold
Made to Order
Gold Investment
News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการลงทุน
บทวิเคราะห์
โปรโมชั่น
ราคาทองวันนี้
ราคาทองย้อนหลัง
Job
ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงานออนไลน์

Membership
สมาชิก

Aurora Contact
ติดต่อเรา
แผนที่สาขา
แผนที่บริษัท
แนะนำ ติชม
Call Center:
02-7495085 กด 2

Home l About us l Products l Services l News&Promotions l Jobs l Contact us

ทอง ทองคำ ทองคำแท่ง ลงทุนทองคำ ซื้อทอง ขายทองคำ เทรดทอง ทอง 99.99 ทอง 96.5 ราคาทองคำ ราคาทองคำแท่ง ตลาดทองคำ บทวิเคราะห์ทอง ลงทุน สมาคม โกลด์ฟิวเจอร์
thai gold thai gold price gold future gold trading gold investment online trading gold online gold 99.99 gold 96.5 gold baht gold kilo bar

© Copyrights 2012 Aurora Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja